Gizlilik ve Tarafsızlık

  1. Başlangıç
  2. Gizlilik ve Tarafsızlık

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI

Tuna Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme yönetimi olarak,

1) TUNA MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME’ de gerçekleştirilen belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,

2) Yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve bunların tutarlı bir şekilde yerine getirilmesinde etkin olacağımızı,

3) Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,

4) Belgelendirme Kuruluşumuzun tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,

5) Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,

6) Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,

7) Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,

8) Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımızı,

9) Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,

10) Belgelendirme prosesi sırasında elde ettiğimiz veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımızı,

11) Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişi veya kurumlara bildireceğimizi,

12) Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,

13) Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararı verdirmeyeceğimizi,

14) Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimizi,

15) Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımızı,

16) Sahibi/Ortağı olduğum diğer iş bağlantılarımın, Tuna Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirmenin faaliyetlerine hiçbir şekilde nüfuz etmesine müsaade etmeyeceğimizi,

17) Sahibi/Ortağı olduğum diğer şirketlerimde çalışan personele ve yakın akrabalarıma (3. dereceye kadar), Tuna Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme tarafından belgelendirme yapılmayacağını,

18) Belgelendirme aşamasında bulunan yahut belgelendirmeye hak kazanmış adaylardan, kendi adıma veya şirket adına, hiçbir surette hediye kabul etmeyeceğimizi,

19) Tarafsızlığımızın esasını aksettiren; bağımsızlık, çıkar çatışmalarından uzak olma, yanlılıktan uzak olma, önyargılardan uzak olma, nötr olma, adil olma, açık fikirlilik, iltimas yapmama, önyargısız olma ve dengenin korunması ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi,

MURAT SOYLU
ŞİRKET MÜDÜRÜ
27/01/2018

Menü
Call Now ButtonAra