MYK – MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ DESTEKLER

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili olarak sağlanan kurumsal destekler şunlardır:

 1. SINAV VE BELGELENDIRME ÜCRETLERI DEVLET DESTEĞI
 2. SGK PRIM DESTEĞI
 3. KOSGEB BELGELENDIRME DESTEĞI
1. SINAV VE BELGELENDIRME ÜCRETLERI DEVLET DESTEĞİ
2. SGK PRİM DESTEĞİ
3. KOSGEB BELGELENDİRME DESTEĞİ
1. SINAV VE BELGELENDIRME ÜCRETLERI DEVLET DESTEĞİ

İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  KANUNU  İLE  BAZI  KANUN  VE  KANUN  HÜKMÜNDE  KARARNAMELERDE        DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de 6645 Kanun No ile yayımlanmış olup ilgili Kanun 5544 sayılı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU ve 4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN da önemli değişiklikler yapmıştır

5544 sayılı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNUN da yapılan değişiklik; çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.

Kanuna göre;

‘’ Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak Tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12  (on iki) ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Denetimler iş müfettişlerince yapılacak ve bu duruma aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 (beş yüz) Türk Lirası idari para cezası verilecektir.’’

25.05.2015 tarihli Resmi Gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 2015/1 nolu ilk Tebliğ de yer alan 40 meslek ile başlayan Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu, diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam edecektir.

Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci Tebliğ 24.03.2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN da yapılan değişikliğe göre ise;

 ‘’ Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544  sayılı  Meslekî  Yeterlilik  Kurumu  Kanunu  kapsamında  yetkilendirilmiş  sınav  ve  belgelendirme kuruluşlarının

 gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin

 • 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,
 • 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı

Fondan karşılanır.

 • Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla   Bakanlığın

 teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir.

 Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” Denilmektedir.

DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANICI OLABİLİR?

Bakanlıkça çıkarılan Tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişiler bu Kanun kapsamında yalnızca bir kez devlet desteğinden yararlanıcı olabilir.

DEVLET DESTEĞİ MİKTARI KİŞİLERE NE ZAMAN VE NASIL VERİLMEKTEDİR?

Kişinin başvurduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında başarılı olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığı günden itibaren e n geç 45 (kırk beş) gün içinde, belge almak için başvuru yaptığı belgelendirme kuruluşuna başvuru esnasında vermiş olduğu şahsına ait IBAN numarasına İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapılır.

SINAVDAN BAŞARISIZ OLAN ADAYLARIN ÜCRETLERİ FONDAN KARŞILANACAK MI?

Hayır, girmiş olduğu sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri devlet tarafından karşılanmayacaktır.

ADAYLARIN DEVLET DESTEĞİNDEN FAYDALANANBİLMESİ İÇİN BAŞVURDUĞU MESLEK İLE İLGİLİ OLARAK KAÇ DEFA ÜCRETSİZ SINAV HAKKI BULUNMAKTADIR?

 Öncelikle adaylar, Devlet desteğinden yalnızca bir meslek alanında yararlanıcı olabilmektedirler. Birden fazla meslek alanında belge almak istediğinde bunlardan ilgili Tebliğde bulunmak koşulu ile yalnızca bir meslek için fondan destek alabilirler.

Sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde; ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az 2 (iki) kez daha sınav imkanı sağlanmaktadır.

2. SGK PRİM DESTEĞİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici Madde 10’ a göre; 31.12.2020 tarihine kadar MYK – MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ sahibi her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, yeni işe alınan ve fiilen çalıştırılanların, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

Buna göre,

 

 Yeni işe alınan ve MYK – MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE sahip kişiler için,

 

 1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,

 

 1. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,
 2. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,

 

 1. 29 yaşından büyük erkekler,

 

 1. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 24 (yirmi dört) ay süreyle,
 2. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 30 (otuz) ay süreyle,

 

 1. 18 yaşından büyük kadınlar,

 

 1. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,
 2. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,

 

 Fiilen çalışmakta iken MYK – MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ alan kişiler için,

 

 1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler 12 (on iki) ay süreyle,

 

 1. 18 yaşından büyük kadınlar 12 (on iki) ay süreyle,

 

Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN karşılanır.

3. KOSGEB BELGELENDİRME DESTEĞİ

Belgelendirme desteği, Genel Destek Programı çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz bir destektir. İşletmelerin bünyelerinde çalışan personelleri için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından alacakları Mesleki Yeterlilik Belgeleri bu kapsamdadır.

 

 • – GENEL DESTEK PROGRAMI NEDİR?

 

Genel Destek Programı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayi de entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde geliştirmek üzere, küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan programdır ve program kapsamında sağlanacak destekler geri ödemesizdir.

 

 • – GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANABİLECEK İŞLETMELER HANGİLERİDİR?

 

 1. 11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan

ve

 1. 09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)
 • – GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRESİ NEDİR?

 

 1. Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.
 2. KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Uygulama Birimine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.
 3. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.
 4. İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl KOSGEB Uygulama Birimine teslim
 5. KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Genel Destek Programından yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.
 6. KOSGEB Uygulama Birimi, işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yaralandığı program sayısına, KOBİ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Tabanındaki aktif/pasif durumuna bakarak başvuruyu inceler. KOSGEB Veri Tabanında pasif durumda olan işletmenin başvurusu uygun bulunmaz. Başvuru kabul edilen işletmelerden idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren taahhütname alınır.
 7. Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Genel Destek Programının başlangıç tarihi olarak kabul
 8. KOSGEB Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için ”Başvuru Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar

 

 • – GENEL DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ NE KADARDIR?

 

 • Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır.
 • Bu süre bitmeden Program bitmiş sayılmaz.
 • 3 (üç) yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

 • – İŞLETMENİN VERGİ ve/veya SGK BORCU OLMASI DURUMUNDA DESTEKTEN FAYDALANABİLİR Mİ?

 

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

 • – MYK – MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BELGELENDİRME HİZMETLERİ İÇİN GENEL DESTEK PROGRAMINDAN NASIL FAYDALANIRIM?

 

 • Belgelendirme desteğinden yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması ve Genel Destek Programı desteğine başvurusunu tamamlamış olması
 • Destek, MSM TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası kapsamındaki mesleki yeterlilik belgesi belgelendirme hizmetleri kapsamındadır. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın ve MSM’nin web sayfasından yapılır.
 • Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, işletmenin destek başvurusunun KOSGEB Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; MSM’ye yapılan belge başvuru ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

 

 Başvuru Belgeleri :

 

 1. Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (Çevrimiçi olarak sistemde doldurulacaktır.)

 

 Ödeme Belgeleri :

 

 1. Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu,
 2. MSM’nin belge konusu ile ilgili olarak TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi veya TÜRKAK’ın web sayfasından alınan çıktı.
 3. İşletme adına düzenlenmiş fatura / fatura yerine geçen belge, (personel belgelendirme hizmetlerinde, fatura hizmeti alan kişi adına düzenleneceğinden, fatura yerine geçebilecek evrak.)
 4. Fatura tutarının tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu,
 5. Destek kapsamında alınan belge,
 6. İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı.

 

 • – GENEL DESTEK ÖDEMESİ İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

 

 1. Destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde KOSGEB Uygulama Birimine teslim edilmesi gerekir. Belgelendirme Desteğinde ödemeye esas belgelerin teslimi için 1 (bir) yıllık süre, desteğe konu belgelerin MSM’den alındığı tarih itibariyle başlar.
 2. İşletme tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri olanı, bu sürenin (3 yıllık program süresinin) başlangıç tarihi olarak kabul
 3. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

 

 1. Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, ” Bu fatura bedelinin …………… TL.’lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak ödenmiştir.” ibaresi yazılarak KOSGEB tarafından kaşelenip imzalanır ve faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade
 2. Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi (KDV) destek kapsamı dışında tutulur.
 3. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık ensrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.
Menü
Call Now ButtonAra