Belgelerin Askıya Alınması / İptali

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi Şartları:

Belgenin Askıya Alınması

Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde Tuna kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler 6 ay askıya alınır.

Belgenin askıya alınması durumunda, belgelendirilmiş kişinin belgeyi kullanmaktan uzak durması gerekliliği, ““PB.F.17-5 Belge Kullanım Sözleşmesi”’nde belirtilmiştir. Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin Tuna kuruluşuna sunulması halinde, askı hali sona erdirilir. Bu durum ilgili kişiye Portal Sorumlusu tarafından iletişim araçlarıyla (e-mail, sms veya whatsapp) bildirilir.

Belgenin Askıya alınması veya indirilmesi kararı Karar Verici tarafından verilir, “PB.F.17-8 Belge Askı ve İptal Karar Formu” ile kayıt altına alınır.

Belgenin İptal Edilmesi

Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri 6 ay içinde yerine getirmemesi, belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması, marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, belgeli kişinin Tuna kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten Tuna kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge geri çekilmelidir.

Belgesi iptal edilen kişilere (e-mail, sms veya whatsapp) gerekçesi ile yazılı bildirim yapılır. Belge iptal kararı verilen kişiler portal üzerinden MYK’ya bildirilir ve “PB.F.17-8 Belge Askı ve İptal Karar Formu” ile kayıt altına alınır.

Belge kopyası Aday özlük dosyasında saklanır. Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 15 gün içinde Tuna kuruluşuna göndermek zorundadır.

Belgelendirilmiş kişi, belgesini kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ile 15 iş günü içinde Tuna Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Kuruluşuna bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Belgenin kaybolması durumunda belgeli kişi, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır.

Menü
Call Now ButtonAra